«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΑ ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΗ Δ. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ)


Α΄ (ΑΡΧΗ)
Β΄ (09:40)
Γ΄ (19:15)
Δ΄ (29:19)
ΠΛ. Α΄ (49:05)
ΠΛ. Β΄ (58:12)
 ΒΑΡΕΩΣ (1:07:30)
ΠΛ. Δ΄ (37:52)
 
ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ ΑΠΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου