«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ

Ο φιλόπονος εργάτης του αναλογίου και λάτρης της πατριαρχικής μουσικής παραδόσεως Λαμπαδάριος κ. Μαμάης Μιχαήλ, μας απέστειλε προς ανάρτηση την "ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ" (2η έκδοση συμπληρωμένη) μαζί με το παρακάτω μήνυμα:
 
Ανθολογία Ιακώβου Ναυπλιώτου. Πρόκειται για συλλογή μελών που αποδίδονται στον Ιάκωβο Ναυπλιώτη.
Οι πηγές μου ήταν κυρίως οι τόμοι του Βουδούρη, από τους οποίους επιλέχθηκαν μέλη τα οποία είναι:
1. "ποίημα Ιακώβου Ναυπλιώτου πρωτοψάλτου"
2. "κατά το ύφος της Μ.Χ.Ε, ως τανύν ασματωδούνται υπό του Ιακώβου Ναυπλιώτου"
3. "κατ' εκτέλεσιν Ιακώβου Ναυπλιώτου"

Επιπλέον,στη 2η έκδοση περιλαμβάνονται μουσικές καταγραφές του καθηγητή Αντωνίου Αλυγιζάκη, του Δημητρίου Ζαγκανά και των αειμνήστων Κωνσταντίνου Ρουσινοπούλου και Βασιλείου Γούναρη.

Έχει γίνει προσπάθεια εικαστικής βελτίωσης στις σελίδες, προστέθηκε πρόλογος, βιογραφία του Παππού και ένας πρόλογος από εμένα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (σε παρένθεση ο αριθμός του τόμου του Βουδούρη και η σελίδα από όπου προέρχεται)


1. Μακάριος Ανήρ, (καταγραφή Κων/νου Ρουσινόπουλου)
2. Κύριε εκέκραξα της Τεσσαρακοστής, Ήχος αʼ (Τ9-371)
3. Κύριε εκέκραξα, Ήχος βʼ (Τ7-173)
4. Κύριε εκέκραξα, Ήχος πλ. βʼ (Τ9-279)
5. Κύριε εκέκραξα, Ήχος βαρύς (Τ14-77)
6. Κύριε εκέκραξα, Ήχος πλ. δʼ (Τ9-228)
7. Κύριε εκέκραξα, Ήχος πλ. δ' (Τ14-39)
8. Θου Κύριε, στιχολογία, Ήχος βʼ (Τ1-151)
9. Θου Κύριε, στιχολογία, Ήχος γʼ (T1-245)
10. Θου Κύριε, στιχολογία, Ήχος πλ. δʼ (Τ2-289)
11. Απόστιχα εσπερινού, Ήχος πλ. δʼ (T14-46)
12. Εξ ύψους κατήλθες, Ήχος πλ. δʼ (T14-105)
13. Πολυέλεος Λόγον αγαθόν, σύντομος, Ήχος πλ. α΄ (T5-379)
14. Δόξα, Ταις των Αποστόλων, Και νυν, Ταις της Θεοτόκου (T12-289)
15. Τον Δεσπότην, Ήχος βαρύς (T7-453)
16. Έτερον ανεπτυγμένον (Τ8-289)
17. Καταβασίες Χριστουγέννων αργές συνεπτυγμένες (Τ5-166)
18. Έτερες αργές ανεπτυγμένες (Τ5-178)
19. Έτερες, σύντομες. (Τ5-185)
20. Καταβασίες της Υπαπαντής αργές συνεπτυγμένες (Τ5-223)
21. Έτερες αργές ανεπτυγμένες (Τ5-229)
22. Καταβασίες της Αʼ Κυριακής των Νηστειών αργές (Τ5-260)
23. Έτερες αργές(Τ5-264)
24. Καταβασίες της Σταυροπροσκυνήσεως αργές (T5-269)
25. Καταβασίες των Βαΐων αργές (Τ5-275)
26. Καταβασίες της Αναστάσεως αργές, ανεπτυγμένες (T5-297)
27. Καταβασίες της Αναλήψεως αργές (Τ5-307)
28. Καταβασίες Ανοίξω το στόμα μου αργές (Τ5-374)
29. Αίνοι, Ήχος γʼ (T14-69)
30. Αίνοι, Ήχος πλ. αʼ (Τ12-102)
31. Δοξολογία σύντομη, Ήχος γʼ (Τ1-308)
32. Δοξολογία σύντομη, Ήχος δʼ (Τ1-389)
33. Δοξολογία σύντομη, Ήχος πλ. αʼ (Τ2-86)
34. Δοξολογία σύντομη, Ήχος πλ. βʼ (Τ2-171)
35. Δοξολογία σύντομη, Ήχος πλ. δʼ (T2-364)
36. Χερουβικό, Ήχος πλ. δʼ (Τ2-386)
37. Χερουβικό, Ήχος αʼ (καταγραφή Αλυγιζάκης)
38. Έτερον, ήχος πλ. δ' (Καταγραφή Βασίλειος Γούναρης)
39. Τον Βασιλέα, Ταις Αγγελικαίς, Ήχος πλ. δʼ (ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ)
40. Λειτουργικά, Ήχος πλ. δʼ (ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ)
41. Μετά των Αγίων για το μνημόσυνο Πατριάρχου Ιωακείμ Γ'
42. 1 Σεπτεμβρίου - Δόξα αποστίχων της Ινδίκτου (Τ6-33)
43. 1 Σεπτεμβρίου - Δόξα αίνων της Ινδίκτου (Τ6-43)
44. 1 Σεπτεμβρίου - Και νυν αίνων, Της Παμμακαρίστου (Τ6-44)
45. 26 Σεπτεμβρίου - Δόξα αίνων της μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννου. Θεολόγου (Τ6-144)
46. Κυριακή μετά τα Χριστούγγενα - Δόξα αίνων - Αίμα και πυρ (Τ7-198)
47. Ώ του παραδόξου, σύντομο (T5-387)
48. Μη αποστρέψεις (Τ8-146)
49. Έδωκας κληρονομίαν (Τ8-320)
50. Κατευθυνήτω των προηγιασμένων
51. Τη Υπερμάχω σύντομο (Τ8-257)
52. Δόξα αίνων Γʼ Κυριακής Νηστειών (T9-82)
53. Ιδιόμελα εσπερινού Κυριακής των Βαΐων (Τ9-280)
54. Δόξα στιχηρών εσπερινού Κυριακής Βαΐων (Τ9-285)
55. Δόξα αίνων Κυριακής Βαΐων (Τ9-336)
56. Ιδού ο Νυμφίος σύντομο (Τ10-101)
57. Κατευθυνθήτω πλ. βʼ (Τ10-60)
58. Δόξα εσπερινού Κυριακής Μυροφόρων (Τ11-192)
59. Δόξα αίνων Κυριακής Παραλύτου (Τ11-252)
60. Δόξα αποστίχων Μεσοπεντηκοστής (Τ12-18)
61. Δόξα αίνων Κυριακής του τυφλού (Τ12-107)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου