«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (ΕΛΛΙΠΗΣ) ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΨΑΧΟΥ

Μετά από διετή έρευνα κατάφερα να συγκεντρώσω ενενήντα εννέα (99), δημοσιευθέντα σε εφημερίδες και περιοδικά, άρθρα του αειμνήστου μουσικοδιδασκάλου Κωνσταντίνου Ψάχου (βιογραφικά εδώ και εδώ). Δεν μπόρεσα μέχρι στιγμής να βρω όλα τα άρθρα του στις εφημερίδες "Φόρμιγξ", αλλά και σε άλλα σημαντικά έντυπα της εποχής. Επίσης δεν κατάφερα να εντοπίσω ούτε άρθρα του στα οποία υπέγραφε με ψευδώνυμο. Ως εκ τούτου ο κατάλογος αυτός είναι ελλιπής (το σύνολο των δημοσιευμάτων του υπολογίζονται σε εξακόσια (600) περίπου - βλ. Η ΠΑΡΑΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, επανέκδοση υπό Γεωργίου Χατζηθεοδώρου, εκδ. Διόνυσος, Αθήνα 1978, σελ. νδ΄). Τον παραθέτω λοιπόν, έστω και ελλιπή, για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, για να γνωστοποιήσω στον φιλόμουσο αναγνώστη άλλη μία πτυχή της πολύπλευρης προσωπικότητος του Ψάχου και δεύτερον, για να χρησιμεύσει ως εργαλείο για τους ερευνητές του έργου του. Εξ όσων γνωρίζω είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύεται (είτε εντύπως, είτε ηλεκτρονικώς) κατάλογος (έστω και ελλιπής) των δημοσιευμάτων του Ψάχου. Εύχομαι να γίνει αφορμή για να δημοσιευθεί κάποια στιγμή και ο πλήρης κατάλογος των άρθρων του.
Νικόλαος Μάννης, εκπαιδευτικός
 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (ΕΛΛΙΠΗΣ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΨΑΧΟΥ
(ΜΑΡΤΙΟΣ 2013)
 
(ΟΠΟΥ Τ. ΝΟΕΙΤΑΙ ΤΟΜΟΣ Ή ΤΕΥΧΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΥΧΟΣ - ΔΗΛΑΔΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ- ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ)
 
 
 1.       ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ 1897 «Ο ΦΑΕΘΩΝ»
α. ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΣΕΛ. 113-123
 
2.       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ
α. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ «ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑΣ» Ν. ΠΑΓΑΝΑ, ΕΤΟΣ ΛΒ, ΑΡ. 29, 6-2-1898
 
3.       ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
α. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡ’ ΕΛΛΗΣΙ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙΣ, Τ. 2614, 16-11-1899
β. ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Τ. 2730, 8-4-1900
 
4.       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
α. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΣΜΑΣΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, Τ.1, 1-1-1900
β. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡ. ΣΠΑΘΑΡΗ, Τ. 5, 1-11-1902
 
5.       ΣΚΡΙΠ
α. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Τ. 8522, 21-9-1920
β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ, Τ. 8748, 13-12-1927
γ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ), Τ. 9053, 22-7-1928
δ. ΔΙΧΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ, Τ. 9225, 12-1-1929
 
6.       ΝΕΑ ΦΟΡΜΙΓΞ
α. ΤΟ ΝΕΟΝ ΓΡΑΦΙΚΟΝ ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, Τ. 1, ΜΑΡΤΙΟΣ 1921
β. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΧΜΑΤΟΣ «ΠΑΙΔΙΑ Μ’ ΣΑΝ ΘΕΛΤΕ», Τ. 1, ΜΑΡΤΙΟΣ 1921
γ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ), Τ. 1, ΜΑΡΤΙΟΣ 1921
δ. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ, Τ. 2, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1921
ε. Ο ΑΜΒΩΝ, Τ. 3, ΜΑΙΟΣ 1921
στ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΧΙΑ, Τ. 4, ΙΟΥΝΙΟΣ 1921
ζ. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ, Τ. 4, ΙΟΥΝΙΟΣ 1921
η. ΟΠΟΙΑ ΕΝΝΟΕΙΝ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΥΣΙΚΗΝ Η ΠΑΠΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Τ. 4, ΙΟΥΝΙΟΣ 1921
θ. ΠΟΙΑΙ ΟΙ ΕΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΝΑΩ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ, Τ. 5/6/7, ΙΟΥΛΙΟΣ/ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1921
ι. ΟΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΑΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Τ. 5/6/7, ΙΟΥΛΙΟΣ/ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1921
ια. Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΑΣ ΑΓΡΥΠΝΙΑΣ;, Τ. 5/6/7, ΙΟΥΛΙΟΣ/ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1921
ιβ. ΤΙΣ Ο ΠΡΟΣΗΚΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟΥ ΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΗΧΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Τ. 5/6/7, ΙΟΥΛΙΟΣ/ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1921
ιγ. ΑΝΙΕΡΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ, Τ. 8/9, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1921
ιδ. ΤΟ ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΦΕΤΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΞΕΝΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ, Τ. 8/9, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1921
ιε. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, Τ. 8/9, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1921
ιστ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΑΙ, ΠΑΠΑΔΟΚΡΑΤΙΑΝ ΟΥΔΕΠΟΤΕ!, Τ. 10, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1921
ιζ. ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝΤΕΣ ΤΟ ΝΕΗΓΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΟΝ, Τ. 10, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1921
ιη. ΜΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΝ ΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΩ ΩΔΕΙΩ, Τ. 10, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1921
ιθ. ΤΑ ΚΑΤ΄ΑΓΡΑΦΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΕΚ ΤΕ ΤΩΝ ΨΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΑ, Τ. 11/12/13/16/17/18, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/ΜΑΡΤΙΟΣ/ΙΟΥΝΙΟΣ/ΙΟΥΛΙΟΣ/ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1922
κ. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΙΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΝΑΟΙΣ, Τ. 14, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1922
κα. Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΨΑΛΤΑΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ, Τ. 16/17/18, ΙΟΥΝΙΟΣ/ΙΟΥΛΙΟΣ/ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1922
κβ. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΕΝ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΗΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗ, Τ. 16/17/18, ΙΟΥΝΙΟΣ/ΙΟΥΛΙΟΣ/ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1922
κγ. ΤΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΝ, Τ. 16/17/18, ΙΟΥΝΙΟΣ/ΙΟΥΛΙΟΣ/ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1922
κδ. ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ, Τ. 19/20/21/22, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ/ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1922
κε. ΠΩΣ ΗΡΧΙΣΕ ΥΠΟ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ, Τ. 19/20/21/22, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ/ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1922
κστ. ΔΙΑΛΕΞΙΣ, Τ. 19/20/21/22, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ/ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1922
 
7.       Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
α. Η ΘΛΙΒΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, Τ.1 , 20-1/4-3-1928
β. ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΗΜΩΝ ΨΑΛΜΩΔΙΑΣ ΚΗΡΥΓΜΑ, Τ.2, 27-2/11-3-1928
γ. «ΧΑΙΡΟΙΣ ΣΤΑΥΡΕ, ΤΟΥ ΠΕΣΟΝΤΟΣ ΑΔΑΜ Η ΤΕΛΕΙΑ ΛΥΤΡΩΣΙΣ», Τ.3, 5/18-3-1928
δ. ΠΕΡΙ ΑΓΡΥΠΝΙΩΝ, Τ.4, 12/25-3-1928
ε. ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, Τ.5, 19-3, 1-4-1928
στ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, Τ.7/8, 2/15-4-1928 ΚΑΙ 9/22-4-1928
ζ. «ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΜΗ ΙΔΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ», Τ.8, 9/22-4-1928
η. «ΤΑ ΜΥΡΑ ΤΟΙΣ ΘΝΗΤΟΙΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΜΟΔΙΑ», Τ.9, 16/29-4-1928
 
8.       ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΤΕΧΝΗ
α. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΙΣ ΔΕΛΦΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ, Τ. 4, ΑΡ. 3 (1930)
 
9.       ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ
α. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Τ. 31, 27-1-1935
β. ΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ, Τ. 35, 25-4-1935
γ. ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΡΑΜΑΣ,  Τ. 42, 8-10-1935
 
10.   ΙΕΡΟΨΑΛΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ
α. ΕΠΙΣΤΟΛΗ, Τ.1, 21-6-1936
β. Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΟΥ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΝΑΟΙΣ, Τ.6, 1-11-1936
γ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ, Τ.7, 1-12-1936
δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ (ΠΩΣ ΘΑ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ), Τ.9/10/11, 1-9, 1-10, 1-11-1938
ε. ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΑΘΕΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ, Τ. 12, 1-12-1938
στ. ΠΛΑΝΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΩΜΕΝΟΙ, Τ.24/25, 1-12-1938/1-1-1939
 
11.   Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
α. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΙΕΡΟΙΣ ΝΑΟΙΣ, Τ. 131, 29-12-1936
β. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ, Τ.143 ,
 1-5-1937
γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, Τ.146/147/148/149/150/152/156/157/160/162,
1/10/20-6, 10-7, 1-8, 24-9, 5-10, 15-11, 10-12-1937
δ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ, Τ. 163, 24-12-1937
ε. ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΖΟΥΣΑΙ, Τ. 165/166/167, 31-1/12-2-1938
στ. ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΡΑΤΕΙΤΩ, Τ. 168/169, 23-2, 9-3-1938
ζ. ΠΩΣ ΘΑ ΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Τ. 171, 1-4-1938
η. ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΝ ΕΝ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, Τ. 174, 6-5-1938
θ. ΟΡΓΑΝΟΝ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΣΩΣΙΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Τ. 176, 31-5-1938
ι. Η ΟΜΙΛΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, Τ. 177/178/179/180/181/182/183/184/185/186, 28-6, 12/25-7, 8/22-8, 6/20-9, 18-10-1938
ια. ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Τ. 178, 28-6-1938
ιβ. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΣ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ, Τ. 179, 12-7-1938
ιγ. Η ΙΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΑΡΤΙΑΣ ΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ, Τ. 180, 25-7-1938
ιδ. Η ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, Τ. 181, 8-8-1938
ιε. ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Τ. 183, 6-9-1938
ιστ. Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΙΖΩΝ ΗΓΕΜΟΝΑΣ, Τ. 184, 20-9-1938
ιζ. Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, Τ. 186/187, 18-10, 5-11-1938
ιη. ΠΩΣ ΕΦΗΜΙΖΕΤΟ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ, Τ. 190, 15-12-1938
ιθ. ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΚΑΙ Ο ΑΣΤΗΡ, Τ. 192, 12-1-1939
κ. ΑΜΒΩΝ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΗΤΟ Ο ΓΥΝΑΙΚΩΝΙΤΗΣ, Τ. 193, 24-1-1939
κα. Η ΓΝΣΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟΣ, Τ. 194, 7-2-1939
κβ. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ, Τ. 195, 21-2-1939
κγ. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ. ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΝΩΜΙΑΙ, Τ. 195/196/197/198, 21-2, 7-3, 8-4-1939
κδ. ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΤΩ ΠΑΛΑΤΙΩ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, Τ. 198, 8-4-1939
κε. Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο Ε΄ ΚΑΙ Η ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ,  Τ. 198, 8-4-1939
κστ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο Ε΄, Τ. 199, 20-4-1939
κζ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΝΑΟΝ;, Τ. 199, 20-4-1939
κη. ΜΟΥΣΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΤΑΔΟΠΛΗΚΤΩΝ ΘΟΡΥΒΟΣ, Τ. 200, 3-5-1939
κθ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΡΙΝΟΦΩΝΙΑ, Τ. 201, 16-5-1939
λ. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ, Τ. 202, 1-6-1939
λα. Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΖΑΚΥΝΘΙΝΗ ΚΑΝΤΑΔΑ, Τ. 202, 1-6-1939
λβ. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΟΗ, Τ. 205/206, 25-7-1939
λγ. ΠΕΠΛΑΝΗΜΕΝΑΙ ΘΕΩΡΙΑΙ ΔΙΑΣΤΡΕΦΟΥΣΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ, Τ. 207, 8-8-1939
λδ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΦΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΥΦΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, Τ. 208/209, 21-8, 5-9-1939
λε. ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ, Τ. 210, 25-9-1939
λστ. ΤΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΝΑΟΙΣ ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΦΩΝΟΥΜΕΝΑ, Τ. 211, 10-10-1939
λζ. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ, Τ. 212/213, 10-11-1939
λη. ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΝΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ, Τ. 216/217, 30-12-1939, 15-1-1940
λθ. Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΗΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗ, Τ. 221, 15-3-1940
μ. Η ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΗΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Τ. 225, 3-5-1940
μα. ΤΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΘΑΥΜΑΤΑ, Τ. 229, 4-8-1940
μβ. Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ, Τ. 230, 20-8-1940
μγ. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ – ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ, Τ. 231, 12-9-1940
 
 
12.   ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ
α. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΡΧΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, Τ. 5212, 14-11-1938
 
13.   ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ
α. Ο ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ, Τ. 449, 15-3-1946
 
14.   ΕΜΠΡΟΣ
α. Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΝΤΑΔΑΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ, 28-11-1947
β. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗΝ, 6-12-1947
γ. ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ, 11-12-1947
δ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ, 27-7-1948