«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Τρίτη 12 Απριλίου 2016

Προκήρυξη 3ου Διεθνούς Διαγωνισμού Μελοποιίας Σχολείου Ψαλτικής​

Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν   Ψ Α Λ Τ Ι Κ Η Σ
3ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΠΟΙΙΑΣ
ΘΕΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ «των καθημερινών»
ΣΕ ΗΧΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Οι συμμετέχοντες καλούνται να μελοποιήσουν έναν πλήρη Χερουβικό Ύμνο, με «Ὡς τὸν  βασιλέα» και «Ταῖς ἀγγελικαῖς», σε ήχο δεύτερο (β΄) εκ του ΒΟΥ ή εκ του ΔΙ, διάρκειας παρόμοιας με αυτήν των Χερουβικών της εβδομάδος του Πέτρου Λαμπαδαρίου.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν τη σύνθεσή τους έως και την Μ. Τετάρτη 27 Απριλίου 2016. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, κατόπιν ευγενικής χορηγίας φίλου της Σχολής και θιασώτου της βυζαντινής μουσικής, θα είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Οι συνθέσεις θα κριθούν από επιτροπή διακεκριμένων ιεροψαλτών ενώ οι τρεις καλύτερες θα βραβευθούν και με συμβολικό χρηματικό έπαθλο.
Πρώτο βραβείο: 700 €
Δεύτερο βραβείο: 300 €
Τρίτο βραβείο: 200 €

Την επιτροπή του 3ου Διαγωνισμού θα απαρτίσουν οι:
· Αντίπας ιερομόναχος, Γέρων Ιβηρ. Ι. Κ. Αγ. Άννης, Αγίου Όρους.
· Νικόλαος Μέζης, ιερεύς.
· Δημοσθένης Παϊκόπουλος, Άρχων τ. Δομέστιχος  τ. Μ. τ. Χ. Ε.
· Δημήτριος Ιωαννίδης, Άρχων Πρωτοψάλτης τ. Α. Α. Κων/πόλεως.
· Δημήτριος Νεραντζής, Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος του Αποστόλου τ. Μ. τ. Χ. Ε.
· Γεώργιος Λαμπρόπουλος, Άρχων Πρωτοψάλτης Ι. Μ. Νικαίας.

ΘΕΜΑ
Οι συμμετέχοντες καλούνται να μελοποιήσουν έναν πλήρη Χερουβικό Ύμνο, με «Ὡς τὸν  βασιλέα» και «Ταῖς ἀγγελικαῖς», σε ήχο δεύτερο (β΄) εκ του ΒΟΥ ή εκ του ΔΙ, διάρκειας παρόμοιας με αυτήν των Χερουβικών της εβδομάδος του Πέτρου Λαμπαδαρίου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη τα εξής:
1. Εκκλησιαστικό ύφος.
2. Πρωτοτυπία και έμπνευση.
3. Η ορθογραφία θα ληφθεί υπόψη μόνο σε περίπτωση που αντίκειται σε θεμελιώδεις ορθογραφικούς κανόνες  που δυσκολεύουν ουσιαστικά τη μουσική ανάγνωση.
4. Δεν υπάρχουν περαιτέρω περιορισμοί ως προς το ύφος της σύνθεσης. Μπορεί να ακολουθεί τους όρους σύνθεσης της παλαιάς παπαδικής, της νέας ή των συνθέσεων του 20ού αιώνα.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Την επιτροπή του 3ου Διαγωνισμού θα απαρτίσουν οι:
1. Αντίπας ιερομόναχος, Γέρων Ιβηρ. Ι. Κ. Αγ. Άννης, Αγίου Όρους.
2. Νικόλαος Μέζης, ιερεύς.
3. Δημοσθένης Παϊκόπουλος, Άρχων τ. Δομέστιχος  τ. Μ. τ. Χ. Ε.
4. Δημήτριος Ιωαννίδης, Άρχων Πρωτοψάλτης τ. Α. Α. Κων/πόλεως.
5. Δημήτριος Νεραντζής, Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος του Αποστόλου τ. Μ. τ. Χ. Ε.
6. Γεώργιος Λαμπρόπουλος, Άρχων Πρωτοψάλτης Ι. Μ. Νικαίας.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι μουσικές συνθέσεις, στις οποίες δεν θα φαίνεται το όνομα του μελοποιού, θα αξιολογηθούν από τα μέλη της κριτικής επιτροπής. Ο μέσος όρος των βαθμολογιών, θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα. Ουδεμία συμμετοχή και ευθύνη φέρει το «Σχολείον Ψαλτικής» για την κρίση των αξιολογητών. Για το λόγο αυτό, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όλοι οι άμεσα σχετιζόμενοι με αυτό, δηλαδή, οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι καθώς και τα μέλη του βυζαντινού χορού «Εν ψαλτηρίω».
2. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής και οι ιδρυτές του Σχολείου Ψαλτικής δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
3. Κάθε μελοποιός πρέπει να αποστείλει την πρωτότυπη σύνθεσή του σε κόλλα Α4, χωρίς γραμμές, χειρόγραφα ή με μουσική γραμματοσειρά, με μαύρο χρώμα (όχι διχρωμία, τριχρωμία κτλ.) καθώς και άλλα επτά (7) αντίγραφά της.
4. Πουθενά αλλού, εκτός από την αίτηση, δεν επιτρέπεται να αναγράφεται το όνομα του μελοποιού.
5. Εάν οποιαδήποτε σύνθεση, κοινοποιηθεί σε μέλος της κριτικής επιτροπής προ της ανακοινώσεως των αποτελεσμάτων, η συμμετοχή αυτή θα ακυρωθεί ενώ θα απαγορευθεί και στο μελοποιό μελλοντική συμμετοχή του στους Διαγωνισμούς Μελοποιίας του Σχολείου Ψαλτικής.
6. Το μουσικό κείμενο που θα σταλεί, πρέπει να είναι καταγεγραμμένο σύμφωνα με το σύστημα των Τριών Διδασκάλων και της Πατριαρχικής Μουσικής Επιτροπής του 1881, χωρίς προσθήκες παλαιότερων ή νεότερων μουσικών χαρακτήρων, πλην του «υφέν» και της κορώνας.
7. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα αποστολής ενός μόνο χερουβικού ύμνου.
8. Η παρασήμανση των ισοκρατημάτων, οδηγίες σχετικές με την εκτέλεση του ύμνου (όπως, για παράδειγμα, «σιγά», «f», κτλ.) καθώς και η προσθήκη συμβόλων της παλαιάς παρασημαντικής δεν επιτρέπονται.
9. Ηχητικά δείγματα δεν γίνονται δεκτά.
10. Μαζί με τη σύνθεση, ο μελοποιός θα πρέπει να αποστείλει συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής που βρίσκεται στο τέλος της προκήρυξης. Χωρίς την αίτηση, η σύνθεση δεν θα γίνεται δεκτή.
11. Δεν θα γίνουν δεκτές συμμετοχές που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά.
12. Θα πρέπει η σύνθεση να είναι ανέκδοτη, να μην έχει ήδη τυπωθεί σε βιβλίο, ούτε να έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο σε γραπτή ή ηχητική μορφή.
13. Το «Σχολείον Ψαλτικής» διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα των μουσικών συνθέσεων και έχει το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσει όταν και όπως θέλει.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Η αίτηση συμμετοχής μαζί με τη σύνθεση, θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στο διάστημα από 13 έως και 27 Απριλίου 2016, στην παρακάτω διεύθυνση.
Παρακαλούμε να γράψετε ακριβώς ό,τι αναγράφεται παρακάτω και μόνον:
ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΨΑΛΤΙΚΗΣ
P. R. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
18755
Μία εβδομάδα μετά τη λήξη της προθεσμίας αποστολής των συνθέσεων το «Σχολείον Ψαλτικής» θα ενημερώσει ηλεκτρονικά τους συμμετέχοντες για την εγκυρότητα της συμμετοχής τους. Εάν κάποιος δεν ειδοποιηθεί, παρακαλείται να ενημερώσει το «Σχολείον Ψαλτικής» άμεσα.

ΕΠΑΘΛΟ
Τιμητικά, οι τρεις πρώτες συνθέσεις, θα βραβευθούν με το χρηματικό έπαθλο των επτακοσίων (700), τριακοσίων (300) και διακοσίων (200) ευρώ, αντίστοιχα ενώ οι δέκα καλύτερες θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Σχολείου Ψαλτικής (www.sholeionpsaltikis.gr). Για τις δέκα πρώτες συνθέσεις, μαζί με το μουσικό κείμενο, θα αναρτηθούν και οι βαθμοί κάθε μέλους της κριτικής επιτροπής.
Μετά το πέρας του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής, αναλυτικούς βαθμούς και σχόλια από τα μέλη της κριτικής επιτροπής.
Τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά στην επίσημη εκδήλωση λήξεως των μαθημάτων του Σχολείου Ψαλτικής (Ιούνιος 2016), όπου θα γίνει και η απονομή των βραβείων ενώ, ακολούθως, θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Σχολείου Ψαλτικής. Ειδική προηγούμενη ενημέρωση για τα αποτελέσματα θα υπάρξει μόνο στην περίπτωση που κάποιος από τους αριστεύσαντες διαμένει εκτός του Νομού Αττικής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το βραβείο μπορεί να παραληφθεί μόνον εκείνη την ημέρα, αποκλειστικά από τον ίδιο το μελοποιό.
 
Καλή επιτυχία!
Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.