«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017

"ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ..." ΉΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ - ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ (+1891)

Μεταγραφή από την μουσική Γραφή του Γεωργίου Λεσβίου στη μουσική Γραφή των Τριών Διδασκάλων υπό Νικολάου Μάννη (το πρωτότυπο στο βιβλίο "Εισαγωγή εις το θεωρητικόν και πρακτικόν της μουσικής τέχνης κατά το Λέσβιον σύστημα", Αθήναι, 1871, σελ. 156-157.