«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014

Τα ψαλτικά χειρόγραφα της Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας

Με βάση τον κατάλογο του Σπυρίδωνος Λάμπρου, και τον συμπληρωματικό του Κωνσταντίνου Δυοβουνιώτου, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό του "Νέος Ελληνομνήμων":
 
Αριθμοί Χειρογράφων 1-4
Αντιγραφή εκ του βιβλίου "Ταμείον Ανθολογίας" του Φωκαέως ΙΘ΄ αιώνος

Αριθμός Χειρογράφου 10
Εκκλησιαστικά Μέλη ΙΗ΄ αιώνος

Αριθμός Χειρογράφου 19
Εκκλησιαστικά μέλη μετά μουσικών σημείων ΙΒ΄ αιώνος

Αριθμός Χειρογράφου 20
Λατινική ευχή μετά μουσικών σημείων ΙΔ΄ αιώνος

Αριθμός Χειρογράφου 68
Μουσική ανθολογία ΙΗ΄ αιώνος

Αριθμός Χειρογράφου 151
Εκκλησιαστικά μέλη ΙΗ΄ αιώνος

Αριθμός Χειρογράφου 152
Εκκλησιαστικά μέλη ΙΖ΄ αιώνος

Αριθμός Χειρογράφου 220
Εκκλησιαστικά μέλη ΙΖ΄ αιώνος

Αριθμός Χειρογράφου 250
Εκκλησιαστικά μέλη ΙΗ΄ αιώνος

Αριθμός Χειρογράφου 305
Θεωρητικό Κυρίλλου Μαρμαρινού ΙΗ΄ αιώνος