«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

Τα ψαλτικά χειρόγραφα της Βιβλιοθήκης της Βουλής

Με βάση τον κατάλογο του Σπυρίδωνος Λάμπρου, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό του "Νέος Ελληνομνήμων":
 
Αριθμός Χειρογράφου 7
Ευαγγέλιο ΙΒ΄ αιώνος με σημαδόφωνα εκφωνητικής απαγγελίας
 
Αριθμός Χειρογράφου 13
Στιχηράριο ΙΖ΄ αιώνος Χρυσάφου του νέου
 
Αριθμός Χειρογράφου 27
Συλλογή διστίχων, ασμάτων και ακροστιχίδων ΙΘ΄ αιώνος μερικά Ιακώβου Πρωτοψάλτου
 
Αριθμός Χειρογράφου 58
Ατιτλοφόρητο ΙΔ΄ αιώνος
 
Αριθμός Χειρογράφου 171
Ανθολογία ΙΗ΄ αιώνος Αποστόλη Ζαφυρόπουλου Πελοποννησίου, ιεροψάλτου Σμύρνης