«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Σάββατο 18 Μαΐου 2013

ΚΡΑΤΗΜΑ ΠΕΤΡΟΥ (ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ - ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ)

Χριστός Ανέστη! Παραθέτουμε το υπέροχο κράτημα του Πέτρου - που συνοδεύει το πανέμορφο αργό μελούργημα "Αναστάσεως ημέρα" του Παναγιώτου του Νέου Χρυσάφη - σε καταπληκτική ερμηνεία από δύο μεγάλους πρωτοψάλτες του Κ΄ αιώνος, τον Μανώλη Χατζημάρκο και τον Χαρίλαο Ταλιαδώρο. Η ηχογράφηση έγινε στην Αθήνα τον Φεβρουάριο του 1959 από τον αείμνηστο Κώστα Λαντίκα. Παρατίθεται και το κείμενο από τη Μουσική Συλλογή του Πρωγάκη.
  

3 σχόλια: